Neurospine Search

CLOSE


Search

  • HOME
  • Search
Degenerative
Comparison of Clinical and Radiographic Outcomes Between Transforaminal Endoscopic Lumbar Discectomy and Microdiscectomy: A Follow-up Exceeding 5 Years
Xinyu Yang, Shijun Zhang, Junxiao Su, Sai Guo, Yakubu Ibrahim, Kai Zhang, Yonghao Tian, Lianlei Wang, Suomao Yuan, Xinyu Liu
Neurospine. 2024;21(1):303-313.   Published online February 1, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Minimally invasive surgery
A Modified Laminotomy for Interlaminar Endoscopic Lumbar Discectomy: Technical Report and Preliminary Results  
Zhiyun Feng, Yuxu Wu, Honghao Wu, Tae Gyong Jon, Ying Yuan, Zhong Chen, Yue Wang
Neurospine. 2023;20(4):1513-1523.   Published online December 31, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Posterior Apophyseal Ring Fracture in Adult Lumbar Disc Herniation: An 8-Year Experience in Minimally Invasive Surgical Management of 48 Cases
Shuo Yuan, Qichao Wu, Lei Zang, Ning Fan, Peng Du, Aobo Wang, Tianyi Wang, Fangda Si, Jian Li, Xiaochuan Kong
Neurospine. 2022;19(3):586-593.   Published online September 30, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Comparison of the Safety and Effectiveness of Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy for Treating Lumbar Disc Herniation Under Epidural Anesthesia and General Anesthesia
Zhiqiang Ren, Shenghua He, Jiao Li, Yeguang Wang, Juyi Lai, Zhitao Sun, Hualong Feng, Jian Wang
Neurospine. 2020;17(1):254-259.   Published online February 1, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
The Role of Full-Endoscopic Lumbar Discectomy in Surgical Treatment of Recurrent Lumbar Disc Herniation: A Health-Related Quality of Life Approach
Stylianos Kapetanakis, Nikolaos Gkantsinikoudis, Georgios Charitoudis
Neurospine. 2019;16(1):96-104.   Published online March 31, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Transforaminal Epidural Endoscopic Lumbar Discectomy
Jae Eun Jeong, M.D., Wan Su Lee, M.D., Youn Sang Sung, M.D. and Kyeong Hoon Sung, M.D.
Neurospine. 2004;1(3):365-370.
PDFPDF    


Editorial Office
CHA University, CHA School of Medicine Bundang Medical Center
59 Yatap-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13496, Korea
Tel: +82-31-780-1924  Fax: +82-31-780-5269  E-mail: support@e-neurospine.org
The Korean Spinal Neurosurgery Society
#407, Dong-A Villate 2nd Town, 350 Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul 06631, Korea
Tel: +82-2-585-5455  Fax: +82-2-2-523-6812  E-mail: ksns1987@gmail.com
Business License No.: 209-82-62443

Copyright © The Korean Spinal Neurosurgery Society.

Developed in M2PI

Zoom in Close layer