Transforaminal Endoscopic Lumbar Discectomy for L5–S1 Disc Herniation With High Iliac Crest: Technical Note and Preliminary Series
Kuo-Tai Chen, Sung-Tai Wei, Chun Tseng, Su-Wei Ou, Li-Wei Sun, Chien-Min Chen
Neurospine. 2020;17(Suppl 1):S81-S87.   Published online 2020 Jul 31     DOI: https://doi.org/10.14245/ns.2040166.060
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Percutaneous Transforaminal Endoscopic Discectomy Versus Microendoscopic Discectomy for Lumbar Disk Herniation: Five-year Results of a Randomized Controlled Trial
Zihao Chen, Liangming Zhang, Jianwen Dong, Peigen Xie, Bin Liu, Ruiqiang Chen, Shangfu Li, Zhongyu Liu, Bu Yang, Feng Feng, Lei He, Yang Yang, Mao Pang, Limin Rong
Spine.2023; 48(2): 79.     CrossRef
Current Indications for Spinal Endoscopic Surgery and Potential for Future Expansion
Kuo-Tai Chen, Jin-Sung Kim, Abel Po-Hao Huang, Martin Hsiu-Chu Lin, Chien-Min Chen
Neurospine.2023; 20(1): 33.     CrossRef
Transforaminal Endoscopic Lumbar Discectomy for Lumbosacral Junction Adolescent Lumbar Disc Herniation with High Iliac Crests
Lu Mao, Kun Wang, Yong Huang, Feng Wang, Rui Zhang, Bin Zhu, Xiaotao Wu
Orthopaedic Surgery.2022; 14(8): 1715.     CrossRef
Complications of Full-Endoscopic Lumbar Discectomy versus Open Lumbar Microdiscectomy: A Systematic Review and Meta-Analysis
Chao-Chun Yang, Chien-Min Chen, Martin Hsiu-Chu Lin, Wei-Chao Huang, Ming-Hsueh Lee, Jin-Sung Kim, Kuo-Tai Chen
World Neurosurgery.2022; 168: 333.     CrossRef
Global Trends and Hotspots in Endoscopic Discectomy: A Study Based on Bibliometric Analysis
Boyu Wu, Lei Yang, Chengwei Fu, Yue Zhuo, Xiang Feng, Hui Xiong
Neurospine.2022; 19(4): 1093.     CrossRef
Full Endoscopic Transforaminal Lumbar Discectomy: A Literature Review
Guan-Chyuan Wang, Chien-Min Chen
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique.2021; 6(Suppl 1): S103.     CrossRef
One-year clinical outcome after full-endoscopic interlaminar lumbar discectomy for isthmic lumbar spondylolisthesis
Takeshi Kaneko, Yuichi Takano, Hirohiko Inanami
Medicine.2021; 100(25): e26385.     CrossRef