Transforaminal Endoscopic Lumbar Discectomy for L5–S1 Disc Herniation With High Iliac Crest: Technical Note and Preliminary Series
Kuo-Tai Chen, Sung-Tai Wei, Chun Tseng, Su-Wei Ou, Li-Wei Sun, Chien-Min Chen
Neurospine. 2020;17(Suppl 1):S81-S87.   Published online 2020 Jul 31     DOI: https://doi.org/10.14245/ns.2040166.060
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Global Trends and Hotspots of Minimally Invasive Surgery in Lumbar Spinal Stenosis: A Bibliometric Analysis
Dacheng Sang, Jinyang Guo, Hanlu Meng, Luofei Zhang, Hongpeng Sang
Journal of Pain Research.2024; Volume 17: 117.     CrossRef
Transforaminal endoscopic lumbar discectomy using a 45° puncture angle and foraminotomy versus traditional THESYS for L5/S1 lumbar disc herniation: a prospective randomized controlled trial
Yuxuan Qian, Zhiheng Chen, Guowang Zhang, Xin Wang, Ji Liu, Aofei Yang, Jianguang Xu, Xiaofeng Lian
European Spine Journal.2024; 33(2): 453.     CrossRef
Full-Endoscopic Extraforaminal Approach for Extraforaminal Herniated Intervertebral Disc Disease: Exploring Challenging Case
Jae Hwan Lee, Kai-Sheng Chang, Li-Wei Sun, Kuo-Tai Chen, Chien-Min Chen
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique.2024; 9(Suppl 1): S85.     CrossRef
Repeat Surgery after Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy for Adolescent Lumbar Disc Herniation: A Multicenter Observational Study
Lu Mao, Kun Wang, Weiye Zhu, Zi‐cong Shen, Xian‐jun Zhang, Zhi‐yang Xie, Pan Fan, Hang Shi, Bin Zhu, Lijun Li, Guanyi Liu, Yingqing Ren, Xiao‐Tao Wu
Orthopaedic Surgery.2024; 16(6): 1336.     CrossRef
Full-Endoscopic Discectomy and Debridement for Iatrogenic Spondylodiscitis After a Lumbar Peritoneal Shunt
Chien-Li Huang, Jiun-Yi Huang, Chien-Min Chen, Jae Hwan Lee
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique.2024; 9(1): 31.     CrossRef
Percutaneous Transforaminal Endoscopic Discectomy Versus Microendoscopic Discectomy for Lumbar Disk Herniation: Five-year Results of a Randomized Controlled Trial
Zihao Chen, Liangming Zhang, Jianwen Dong, Peigen Xie, Bin Liu, Ruiqiang Chen, Shangfu Li, Zhongyu Liu, Bu Yang, Feng Feng, Lei He, Yang Yang, Mao Pang, Limin Rong
Spine.2023; 48(2): 79.     CrossRef
Current Indications for Spinal Endoscopic Surgery and Potential for Future Expansion
Kuo-Tai Chen, Jin-Sung Kim, Abel Po-Hao Huang, Martin Hsiu-Chu Lin, Chien-Min Chen
Neurospine.2023; 20(1): 33.     CrossRef
Cost-utility analysis of endoscopic lumbar discectomy following a uniform clinical pathway in the Korean national health insurance system
Chi Heon Kim, Yunhee Choi, Chun Kee Chung, Seung Heon Yang, Chang-Hyun Lee, Sung Bae Park, Keewon Kim, Sun Gun Chung, Sathish Muthu
PLOS ONE.2023; 18(6): e0287092.     CrossRef
Comparison of Full Endoscopic Lumbar Diskectomy Using the Transforaminal Approach versus Interlaminar Approach for L5–S1 Lumbar Disk Herniation Treatment: A Meta-Analysis
Ming-Tao Zhu, Bao-Shan Hu, Chien-Min Chen, Hong-Qi Liu, Guang-Xun Lin
Journal of Neurological Surgery Part A: Central European Neurosurgery.2023;[Epub]     CrossRef
Near infrared imaging system for preventing blood vision obstruction in endoscopy
Meng-Huang Wu, Jason C. Hsu, Jin-Sung Kim, Tsung-Jen Huang, Yi-Hung Huang, Hon Pan Yiu, Ching-Yu Lee, Jowy Tani, Cheng-Chun Chang
Optics Express.2023; 31(26): 43877.     CrossRef
Transforaminal Endoscopic Lumbar Discectomy for Lumbosacral Junction Adolescent Lumbar Disc Herniation with High Iliac Crests
Lu Mao, Kun Wang, Yong Huang, Feng Wang, Rui Zhang, Bin Zhu, Xiaotao Wu
Orthopaedic Surgery.2022; 14(8): 1715.     CrossRef
Complications of Full-Endoscopic Lumbar Discectomy versus Open Lumbar Microdiscectomy: A Systematic Review and Meta-Analysis
Chao-Chun Yang, Chien-Min Chen, Martin Hsiu-Chu Lin, Wei-Chao Huang, Ming-Hsueh Lee, Jin-Sung Kim, Kuo-Tai Chen
World Neurosurgery.2022; 168: 333.     CrossRef
Global Trends and Hotspots in Endoscopic Discectomy: A Study Based on Bibliometric Analysis
Boyu Wu, Lei Yang, Chengwei Fu, Yue Zhuo, Xiang Feng, Hui Xiong
Neurospine.2022; 19(4): 1093.     CrossRef
Full Endoscopic Transforaminal Lumbar Discectomy: A Literature Review
Guan-Chyuan Wang, Chien-Min Chen
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique.2021; 6(Suppl 1): S103.     CrossRef
One-year clinical outcome after full-endoscopic interlaminar lumbar discectomy for isthmic lumbar spondylolisthesis
Takeshi Kaneko, Yuichi Takano, Hirohiko Inanami
Medicine.2021; 100(25): e26385.     CrossRef