Phenotypes and Prognostic Factors of Syringomyelia in Single-Center Patients With Chiari I Malformation: Moniliform Type as a Special Configuration
Chunli Lu, Longbing Ma, Chenghua Yuan, Lei Cheng, Xinyu Wang, Wanru Duan, Kai Wang, Zan Chen, Hao Wu, Gao Zeng, Fengzeng Jian
Neurospine. 2022;19(3):816-827.   Published online 2022 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.14245/ns.2244332.166
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Post-traumatic syringomyelia resolution following surgical treatment: the moniliform syrinx with a better prognosis
Chunli Lu, Jian Guan, Chenyuan Ding, Xingwen Wang, Zuowei Wang, Zan Chen, Hao Wu, Fengzeng Jian
Acta Neurologica Belgica.2023; 123(3): 1061.     CrossRef
Single-cell transcriptomics reveals ependymal subtypes related to cytoskeleton dynamics as the core driver of syringomyelia pathological development
Chunli Lu, Xianming Wu, Xinyu Wang, Zhifeng Xiao, Longbing Ma, Jianwu Dai, Fengzeng Jian
iScience.2023; 26(6): 106850.     CrossRef
Global bibliometric and visual analysis of Chiari malformation
Longnian Zhou, Haoru Dong, Yiming Tao, Yuanqing Ding, Haiyue Lin, Rong Xie
Journal of Neurorestoratology.2023; 11(4): 100079.     CrossRef
The Physiological Occlusion of the Central Canal May Be a Prerequisite for Syringomyelia Formation
Chuan Jiang, Xinyu Wang, Chunli Lu, Qian Li, Longbing Ma, Wei Li, Shengyu Cui, Kang Li, Xiang Wang, Yuxin Feng, Fengzeng Jian
Neurospine.2023; 20(4): 1346.     CrossRef
Individualized Functional Decompression Options for Adult Chiari Malformation With Syringomyelia and A Novel Scale for Syringomyelia Resolution: A Single-Center Experience
Shiyuan Han, Bo Hou, Zhimin Li, Feng Feng, Yongning Li, Jun Gao
Neurospine.2023; 20(4): 1501.     CrossRef