Complications and Management of Endoscopic Spinal Surgery
Chang Il Ju, Seung Myung Lee
Neurospine. 2023;20(1):56-77.   Published online 2023 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.14245/ns.2346226.113
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Predictors of Clinical Failure after Endoscopic Lumbar Spine Surgery During the Initial Learning Curve
Daniel B. Scherman, Daniel Madani, Shanu Gambhir, Marcus Ling Zhixing, Yingda Li
World Neurosurgery.2024; 182: e506.     CrossRef
Common complications with endoscopic surgery and management
Javier Quillo-Olvera, Javier Quillo-Reséndiz, Michelle Barrera-Arreola
Seminars in Spine Surgery.2024; : 101087.     CrossRef
The Evolution of Spinal Endoscopy: Design and Image Analysis of a Single-Use Digital Endoscope Versus Traditional Optic Endoscope
Shih-Hao Cheng, Yen-Tsung Lin, Hsin-Tzu Lu, Yu-Chuan Tsuei, William Chu, Woei-Chyn Chu
Bioengineering.2024; 11(1): 99.     CrossRef
Strategies to Improve Neurological Safety in Full-Endoscopic Lumbar Fusion Surgery: A Comprehensive Review
Yu-Chia Hsu, Yuan-Fu Liu, Chao-Jui Chang, Yu-Meng Hsiao, Yi-Hung Huang, Keng-Chang Liu, Chien-Min Chen, Cheng-Li Lin
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique.2024; 9(Suppl 1): S3.     CrossRef
Correlation between Disc Imaging Observations and Clinical Efficacy after Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy: A 1‐Year Follow‐up Study
Bing Li, Tian‐hao Wang, Yi Huang, Yi‐ming Fan, Han Yu, Ao‐qiong Li, Deng‐bin Qi, Qi Wang, Chao Xue, Ze Wang, Guo‐quan Zheng, Yan Wang
Orthopaedic Surgery.2024;[Epub]     CrossRef
Commentary on “The Role and Clinical Outcomes of Endoscopic Spine Surgery of Treating Spinal Metastases; Outcomes of 29 Cases From 8 Countries”
Wongthawat Liawrungrueang, Vit Kotheeranurak
Neurospine.2023; 20(2): 620.     CrossRef
There Is No Spine Surgery Without the Risk of Complications: A Deep Dive Into the Realm of Minimally Invasive and Endoscopic Spine Surgery
Jeong-Yoon Park, Arvind G Kulkarni
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique.2023; 8(Suppl 1): S1.     CrossRef
Complications of Cervical Endoscopic Spinal Surgery: A Systematic Review and Narrative Analysis
Chang Il Ju, Pius Kim, Jong Hun Seo, Seok Won Kim, Seung Myung Lee
World Neurosurgery.2023; 178: 330.     CrossRef
Cost and Effectiveness of Percutaneous Endoscopic Interlaminar Discectomy versus Microscope-Assisted Tubular Discectomy for L5-S1 Lumbar Disc Herniation
Ning Qu, LingLi Gong, XinMin Yang, JiaMing Fu, Bin Zhang, QiHua Qi
World Neurosurgery.2023; 178: e712.     CrossRef
Development of Indications for Endoscopic Spine Surgery: An Overview
Fernanda Wirth, Esthael Cristina Querido Avelar Bergamaschi, Fábio da Silva Forti, João Paulo Machado Bergamaschi
International Journal of Translational Medicine.2023; 3(3): 321.     CrossRef
Risk Factors of Restenosis After Full Endoscopic Foraminotomy for Lumbar Foraminal Stenosis: Case-Control Study
Jong Hun Seo, Chang Il Ju, Seok Won Kim, Seung Myung Lee, Pius Kim
Neurospine.2023; 20(3): 899.     CrossRef
Lumbar Endoscopic Unilateral Laminotomy With Bilateral Decompression Surgery in Severe Lumbar Stenosis Under Electrophysiological Monitoring-Focused on Full-Visualized Trephine/Osteotome
Ning-Ning Dou, Hao-lin Wang, Shao-Zhen Hu, Zheng-Nan Huang, Jun Zhong, Shi-Ting Li
Neurospine.2023; 20(3): 1040.     CrossRef
Surgical Technique of Central and Over-the-Top Full-Endoscopic Decompression of the Cervical Spine: A Technical Note
João Paulo Machado Bergamaschi, Marcelo Botelho Soares de Brito, Fernando Flores de Araújo, Ricardo Squiapati Graciano, Edgar Takao Utino, Kai-Uwe Lewandrowski, Fernanda Wirth
Journal of Personalized Medicine.2023; 13(10): 1508.     CrossRef
Outcomes of patient with lumbar disc herniation undergoing unilateral biportal endoscopic surgery
Tran Vu Hoang Duong, Pham Anh Tuan, Truong Van Tri, Pham Quoc Linh, Luu Binh Duong, Le Tan Bao, Huynh Van Vu, Chu Van Lam, Le Tan Linh, Vo Anh Hung, Phan Duy
Interdisciplinary Neurosurgery.2023; 34: 101851.     CrossRef
Management of Lumbar Disc Herniation: A Systematic Review
Akram M Awadalla, Alaa S Aljulayfi, Abdulaziz R Alrowaili, Hatem Souror, Fay Alowid, Abdulaziz Mahdi M Mahdi, Remaz Hussain, Mujib M Alzahrani, Ahmad N Alsamarh, Esam A Alkhaldi , Reem C Alanazi
Cureus.2023;[Epub]     CrossRef
Overview and Prevention of Complications During Biportal Endoscopic Lumbar Spine Surgery
Sang Yoon Lee, Dong Ah Shin, Seong Yi, Yoon Ha, Keung Nyun Kim, Chang Kyu Lee
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique.2023; 8(2): 145.     CrossRef
Near infrared imaging system for preventing blood vision obstruction in endoscopy
Meng-Huang Wu, Jason C. Hsu, Jin-Sung Kim, Tsung-Jen Huang, Yi-Hung Huang, Hon Pan Yiu, Ching-Yu Lee, Jowy Tani, Cheng-Chun Chang
Optics Express.2023; 31(26): 43877.     CrossRef