Moderate to Severe Multifidus Fatty Atrophy is the Risk Factor for Recurrence After Microdiscectomy of Lumbar Disc Herniation
Fengzhao Zhu, Dongqing Jia, Yaqing Zhang, Ya Ning, Xue Leng, Chencheng Feng, Changqing Li, Yue Zhou, Bo Huang
Neurospine. 2023;20(2):637-650.   Published online 2023 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.14245/ns.2346054.027
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Screening patients requiring secondary lumbar surgery for degenerative lumbar spine diseases: a nationwide sample cohort study
Hangeul Park, Juhee Lee, Yunhee Choi, Jun-Hoe Kim, Sum Kim, Young-Rak Kim, Chang-Hyun Lee, Sung Bae Park, Kyoung-Tae Kim, John M. Rhee, Chi Heon Kim
Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef
Development and validation of a nomogram to predict the risk of residual low back pain after tubular microdiskectomy of lumbar disk herniation
Fengzhao Zhu, Dongqing Jia, Yaqing Zhang, Chencheng Feng, Yan Peng, Ya Ning, Xue Leng, Jianmin Li, Yue Zhou, Changqing Li, Bo Huang
European Spine Journal.2024; 33(6): 2179.     CrossRef
Nomogram Development and Validation for Predicting Postoperative Recurrent Lumbar Disc Herniation Based on Paraspinal Muscle Parameters
Ming Tang, Siyuan Wang, Yiwen Wang, Fanyi Zeng, Mianpeng Chen, Xindong Chang, Mingfei He, Qingqing Fang, Shiwu Yin
Journal of Pain Research.2024; Volume 17: 2121.     CrossRef
Risk Factors of Low Back Pain Aggravation After Tubular Microdiscectomy of Lumbar Disc Herniation
Fengzhao Zhu, Yu Chen, Dongqing Jia, Yaqing Zhang, Yan Peng, Ya Ning, Xue Leng, Chencheng Feng, Yue Zhou, Changqing Li, Bo Huang
World Neurosurgery.2023; 178: e673.     CrossRef