Detection of Glioma-Related Hotspot Mutations Through Sequencing of Cerebrospinal Fluid (CSF)-Derived Circulating Tumor DNA: A Pilot Study on CSF-Based Liquid Biopsy for Primary Spinal Cord Astrocytoma
Lei Cheng, Wanru Duan, Jian Guan, Kai Wang, Zhenlei Liu, Xingwen Wang, Zuowei Wang, Hao Wu, Zan Chen, Fengzeng Jian
Neurospine. 2023;20(2):701-708.   Published online 2023 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.14245/ns.2346210.105
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Sequencing of cerebrospinal fluid cell-free DNA facilitated early differential diagnosis of intramedullary spinal cord tumors
Ruichao Chai, Songyuan An, Han Lin, Bo Pang, Hao Yan, Yun Liu, Yilin Wu, Long Wang, Xing Liu, Huiyuan Chen, Xueyu Yang, Qing Chang, Wenqing Jia, Yongzhi Wang
npj Precision Oncology.2024;[Epub]     CrossRef
Evaluation and Management of Axial Spinal Pain in Cancer Survivors
Maaheen Ahmed, Philip J. Chang, Sean R. Smith
Current Physical Medicine and Rehabilitation Reports.2024; 12(2): 145.     CrossRef
Clinical implications of CSF-ctDNA positivity in newly diagnosed diffuse large B cell lymphoma
Jin-Hua Liang, Yi-Fan Wu, Hao-Rui Shen, Yue Li, Jun-Heng Liang, Rui Gao, Wei Hua, Chun-Yu Shang, Kai-Xin Du, Tong-Yao Xing, Xin-Yu Zhang, Chen-Xuan Wang, Liu-Qing Zhu, Yang W. Shao, Jian-Yong Li, Jia-Zhu Wu, Hua Yin, Li Wang, Wei Xu
Leukemia.2024;[Epub]     CrossRef