A Hybrid Dynamic Stabilization and Fusion System in Multilevel Lumbar Spondylosis
Li-Yu Fay, Chih-Chang Chang, Hsuan-Kan Chang, Tsung-Hsi Tu, Tzu-Yun Tsai, Ching-Lan Wu, Wen-Cheng Huang, Jau-Ching Wu, Henrich Cheng
Neurospine. 2018;15(3):231-241.   Published online 2018 Aug 22     DOI: https://doi.org/10.14245/ns.1836108.054
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comparison of Cortical Bone Trajectory to Pedicle-Based Dynamic Stabilization: An Analysis of 291 Patients
Chih-Chang Chang, Hsuan-Kan Chang, Chin-Chu Ko, Ching-Lan Wu, Yi-Hsuan Kuo, Tsung-Hsi Tu, Wen-Cheng Huang, Jau-Ching Wu
Neurospine.2023; 20(1): 308.     CrossRef
Cortical Bone Trajectory-Based Dynamic Stabilization
Yi-Hsuan Kuo, Chao-Hung Kuo, Hsuan-Kan Chang, Chin-Chu Ko, Tsung-Hsi Tu, Chih-Chang Chang, Henrich Cheng, Jiing-Feng Lirng, Wen-Cheng Huang, Jau-Ching Wu
World Neurosurgery.2022; 159: e416.     CrossRef
Efficacy of the Dynesys Hybrid Surgery for Patients with Multi-Segmental Lumbar Spinal Stenosis
Xiao Xiao, Gaoyang Chen, Song Wang, Junliang Liu, Erhu Lin, Ke Chen, Yucheng Xiang, Ke Zhan, Congcong Liu, Zhengbin Yuan, Minjie Yang, Shuyuan Zhong, Wanxin Zhen, Dazhi Yang, Songlin Peng
Frontiers in Surgery.2022;[Epub]     CrossRef
Biomechanical Effect of Hybrid Dynamic Stabilization Implant on the Segmental Motion and Intradiscal Pressure in Human Lumbar Spine
Chih-Kun Hsiao, Yi-Jung Tsai, Cheng-Yo Yen, Yi-Chen Li, Hao-Yuan Hsiao, Yuan-Kun Tu
Bioengineering.2022; 10(1): 31.     CrossRef
The Efficacy of Lumbar Hybrid Fusion for the Prevention of Adjacent Segment Disease
Hyun-Jae Cho, Young San Ko, Young Il Won, Chang-Hyun Lee, Seung Heon Yang, Chi Heon Kim, Chun Kee Chung
Clinical Spine Surgery: A Spine Publication.2021; 34(7): 260.     CrossRef
Correlation of bone density to screw loosening in dynamic stabilization: an analysis of 176 patients
Hsuan-Kan Chang, Jason Ku, Johnson Ku, Yi-Hsuan Kuo, Chih-Chang Chang, Ching-Lan Wu, Jiing-Feng Lirng, Jau-Ching Wu, Wen-Cheng Huang, Henrich Cheng, Shih-Ming Hsu
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Postoperative Management Strategy of Surgical Site Infection following Lumbar Dynesys Dynamic Internal Fixation
Liehua Liu, Lei Luo, Chen Zhao, Qiang Zhou, Sidong Yang
Pain Research and Management.2021; 2021: 1.     CrossRef
Experimental Comparison of Autograft and DBM Flex (Grafton) for Spinal Lumbar Fusion in Rabbits
Cem DEMİREL, Dursun TÜRKÖZ, Tuncay YİLMAZ
Archives of Clinical and Experimental Medicine.2021; 6(3): 153.     CrossRef
Comparison of Radiation Exposure Between O-Arm Navigated and C-Arm Guided Screw Placement in Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion
Chih-Chang Chang, Hsuan-Kan Chang, Jau-Ching Wu, Tsung-Hsi Tu, Henrich Cheng, Wen-Cheng Huang
World Neurosurgery.2020; 139: e489.     CrossRef
Dynesys system vs posterior decompression and fusion for the treatment of lumbar degenerative diseases
Hongbo Wang, Jun Peng, Qingshen Zeng, Yanchun Zhong, Chunlin Xiao, Yongjun Ye, Weimin Huang, Wuyang Liu, Jiaquan Luo
Medicine.2020; 99(21): e19784.     CrossRef
Comparison of Fusion Rate between Demineralized Bone Matrix versus Autograft in Lumbar Fusion : Meta-Analysis
Sanghyun Han, Bumsoo Park, Jeong-Wook Lim, Jin-Young Youm, Seoung-Won Choi, Dae Hwan Kim, Dong Ki Ahn
Journal of Korean Neurosurgical Society.2020; 63(6): 673.     CrossRef
Commentary: Low-Grade Infection and Implant Failure Following Spinal Instrumentation: A Prospective Comparative Study
Hsuan-Kan Chang, Wen-Cheng Huang, Jau-Ching Wu
Neurosurgery.2020; 87(5): E541.     CrossRef
Effects of smoking on pedicle screw–based dynamic stabilization: radiological and clinical evaluations of screw loosening in 306 patients
Yi-Hsuan Kuo, Chao-Hung Kuo, Hsuan-Kan Chang, Tsung-Hsi Tu, Li-Yu Fay, Chih-Chang Chang, Henrich Cheng, Ching-Lan Wu, Jiing-Feng Lirng, Jau-Ching Wu, Wen-Cheng Huang
Journal of Neurosurgery: Spine.2020; 33(3): 398.     CrossRef
Comparative Finite Element Analysis of Lumbar Cortical Screws and Pedicle Screws in Transforaminal and Posterior Lumbar Interbody Fusion
Dong Ah Sin, Dong Hwa Heo
Neurospine.2019; 16(2): 298.     CrossRef