Neurospine Search

CLOSE


Funded Articles

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Funded Articles
Degenerative
Exploring lncRNA Expression Patterns in Patients With Hypertrophied Ligamentum Flavum
Junling Chen, Guibin Zhong, Manle Qiu, Wei Ke, Jingsong Xue, Jianwei Chen
Neurospine. 2024;21(1):330-341.   Published online January 29, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Comparison of Clinical and Radiographic Outcomes Between Transforaminal Endoscopic Lumbar Discectomy and Microdiscectomy: A Follow-up Exceeding 5 Years
Xinyu Yang, Shijun Zhang, Junxiao Su, Sai Guo, Yakubu Ibrahim, Kai Zhang, Yonghao Tian, Lianlei Wang, Suomao Yuan, Xinyu Liu
Neurospine. 2024;21(1):303-313.   Published online February 1, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Biomechanical Evaluation of 2 Endoscopic Spine Surgery Methods for Treating Lumbar Disc Herniation: A Finite Element Study
Yang Zou, Shuo Ji, Hui Wen Yang, Tao Ma, Yue Kun Fang, Zhi Cheng Wang, Miao Miao Liu, Ping Hui Zhou, Zheng Qi Bao, Chang Chun Zhang, Yu Chen Ye
Neurospine. 2024;21(1):273-285.   Published online January 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Comparing Outcomes of Banana-Shaped and Straight Cages in Transforaminal Lumbar Interbody Fusion for Lumbar Degenerative Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis
Guang-Xun Lin, Li-Ru He, Jin-Niang Nan, Wen-Bin Xu, Keyi Xiao, Zhiqiang Que, Shang-Wun Jhang, Chien-Min Chen, Ming-Tao Zhu, Gang Rui
Neurospine. 2024;21(1):261-272.   Published online January 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Basic science/Biomechanics
A Biomechanical Comparison of 2 Different Topping-off Devices and Their Influence on the Sacroiliac Joint Following Lumbosacral Fusion Surgery
Wei Fan, Song Yang, Jie Chen, Li-Xin Guo, Ming Zhang
Neurospine. 2024;21(1):244-252.   Published online January 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Miscellaneous
Multilevel Pedicle Subtraction Osteotomy for Correction of Thoracolumbar Kyphosis in Ankylosing Spondylitis: Clinical Effect and Biomechanical Evaluation
Xin Lv, Yelidana Nuertai, Qiwei Wang, Di Zhang, Xumin Hu, Jiabao Liu, Ziliang Zeng, Renyuan Huang, Zhihao Huang, Qiancheng Zhao, Wenpeng Li, Zhilei Zhang, Liangbin Gao
Neurospine. 2024;21(1):231-243.   Published online January 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Degenerative
A Retrospective Study of the Effect of Spinopelvic Parameters on Fatty Infiltration in Paraspinal Muscles in Patients With Lumbar Spondylolisthesis
Jia-Chen Yang, Jia-Yu Chen, Yin Ding, Yong-Jie Yin, Zhi-Ping Huang, Xiu-Hua Wu, Zu-Cheng Huang, Yi-Kai Li, Qing-An Zhu
Neurospine. 2024;21(1):223-230.   Published online February 1, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Basic science/Biomechanics
Role of Preoperative Albumin Quotient in Surgical Planning for Posttraumatic Syringomyelia: A Comparative Cohort Study
Pingchuan Xia, Houyuan Lv, Chenghua Yuan, Wanru Duan, Jiachen Wang, Jian Guan, Yueqi Du, Can Zhang, Zhenlei Liu, Kai Wang, Zuowei Wang, Xingwen Wang, Hao Wu, Zan Chen, Fengzeng Jian
Neurospine. 2024;21(1):212-222.   Published online February 1, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Proteoglycan Dysfunction: A Common Link Between Intervertebral Disc Degeneration and Skeletal Dysplasia
Kimheak Sao, Makarand V. Risbud
Neurospine. 2024;21(1):162-178.   Published online March 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Robotic-Assisted Spine Surgery: Role in Training the Next Generation of Spine Surgeons  
Jun Seok Lee, Dong Wuk Son, Su Hun Lee, Jong Hyeok Lee, Young Ha Kim, Sang Weon Lee, Bu Kwang Oh, Soon Ki Sung, Geun Sung Song, Seong Yi
Neurospine. 2024;21(1):116-127.   Published online March 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Transoral Robotic-Assisted Neurosurgery for Skull Base and Upper Spine Lesions
Jun Muto, Ichiro Tateya, Hirofumi Nakatomi, Ichiro Uyama, Yuichi Hirose
Neurospine. 2024;21(1):106-115.   Published online March 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Basic science/Biomechanics
Advancements and Challenges in Robot-Assisted Bone Processing in Neurosurgical Procedures
Yoshihiro Kitahama, Hiroo Shizuka, Yuto Nakano, Yukoh Ohara, Jun Muto, Shuntaro Tsuchida, Daisuke Motoyama, Hideaki Miyake, Katsuhiko Sakai
Neurospine. 2024;21(1):97-103.   Published online March 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
A Propensity Score-Matched Cohort Study Comparing 3 Different Spine Pedicle Screw Fixation Methods: Freehand, Fluoroscopy-Guided, and Robot-Assisted Techniques
Yoon Ha Hwang, Byeong-Jin Ha, Hyung Cheol Kim, Byung Ho Lee, Jeong-Yoon Park, Dong-Kyu Chin, Seong Yi
Neurospine. 2024;21(1):83-94.   Published online March 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Degenerative
Intraoperative Cone-Beam Computed Tomography Navigation Versus 2-Dimensional Fluoroscopy in Single-Level Lumbar Spinal Fusion: A Comparative Analysis
Gianluca Vadalà, Giuseppe Francesco Papalia, Fabrizio Russo, Paolo Brigato, Luca Ambrosio, Rocco Papalia, Vincenzo Denaro
Neurospine. 2024;21(1):76-82.   Published online March 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Cervical spine
Deep Learning-Enhanced Hand Grip and Release Test for Degenerative Cervical Myelopathy: Shortening Assessment Duration to 6 Seconds
Yongyu Ye, Yunbing Chang, Weihao Wu, Tianying Liao, Tao Yu, Chong Chen, Zhengran Yu, Junying Chen, Guoyan Liang
Neurospine. 2024;21(1):46-56.   Published online March 31, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material

Editorial Office
CHA University, CHA School of Medicine Bundang Medical Center
59 Yatap-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13496, Korea
Tel: +82-31-780-1924  Fax: +82-31-780-5269  E-mail: support@e-neurospine.org
The Korean Spinal Neurosurgery Society
#407, Dong-A Villate 2nd Town, 350 Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul 06631, Korea
Tel: +82-2-585-5455  Fax: +82-2-2-523-6812  E-mail: ksns1987@gmail.com
Business License No.: 209-82-62443

Copyright © The Korean Spinal Neurosurgery Society.

Developed in M2PI

Close layer
prev next